Access Keys:

 
 
Killyhommon Primary School, Boho, Enniskillen

Feis Charn Tóchair 2021 - Ar Líne - ONLINE

30th Apr 2021

 

(ENGLISH BELOW)

Tá sé doiligh a chreidiúint go bhfuil muid ar ais anseo arís agus go fóill tá srianta Covid i bhfeidhm.

Bíonn an Fheis mar bhuaicphointe ár bhféilire ag comóradh ár dteanga agus aischur na Gaeilge i gCo. Dhoire. Ach ar ndóigh, cé go bhfuil muid ag teacht amach as dianghlasáil eile, ní féidir linn go fóill an oiread sin daoine a thabhairt le chéile. D’éirigh go maith leis an Fheis –ar líne anuraidh, mar sin ghlac muid an cinneadh le Feis Charn Tóchair a cheiliúradh ar líne tríd na meáin sóisialta arís i mbliana.

Bíonn sí mar aidhm na Feise ná an Ghaeilge a cheiliúradh tríd aithrisfilíochta, ceol, amhránaíocht, scríbhneoireacht agus ealaín. Is lá iontach speisialta é Feis Charn Tóchair, ina mbíonn na céadta páistí agus daoine óga as na Naíscoileanna, Gaelscoileanna, Bunscoileanna Béarla agus meánscoileanna sa mhór cheantar ag glacadh páirt sna comórtais agus bíonn deis ag tuismitheoirí á bpáistí a fheiceáil agus a chloisteáil Gaeilge a labhairt.

Cailleadh mór nach mbeidh an t-imeacht seo ar siúl arís i mbliana, áfach ar mhaithe leis an Fheis a cheiliúradh agus dearfacht a chur chun cinn, ba mhaith linn deis a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga, pictiúir nó físeáin d'iontráil s'acu a sheoladh chugainn sa dóigh is gur féidir linn á bpóstáil ar na meáin cumarsáide ón 25 Bealtaine go dtí 8 Meitheamh .

Seol chuig 07752 707744 trí Whats App nó r-phost chuig leonne.niloinsigh@ancarn.org Le hAinm, Rang agus Scoil /Scoil Ceoilan iontrálaí.

(Nb – má sheolann tú físeán nó íomhá chugainn as do pháiste tugann tú cead dúinn na híomhánna agus físeáin a chur in airde ar na meáin sóisialta. )

 

Bronnfar bonn ar gach iontráil. Ar chríoch na feise tabharfar na boinn ar gach scoil agus / nó beidh siad ar fáil le bailiú ó Shiopa An Carn.

 

Beidh liosta iomlán na ndánta ar fáil ó leonne.niloinsigh@ancarn.org .

Ón Aoine 7 Bealtaine beidh taifid na ndánta ar fáil ar You Tube https://www.youtube.com/channel/UCcLztzG2va2c_QCBcrO5wng le réimse dánta le híoslódáil do gach aoisghrúpa le cuidiú leat agus le do pháiste le foghraíocht na ndánta.

Na Catagóirí-
Aithrisfilíochta - Naíscoil go Meánscoil
Ceol- rogha uirlise - aonar nó grúpa ceoil
Amhránaíocht - Naíscoil go Meánscoil
Scríbhneoireacht - Filíocht nó Gearrscéal (níos lú ná 500 focal)
Ealaín- Naíscoil (rogha oscailte)
Ealaín - Rang 1 go Rang 7 (samhradh)
Ealaín - Bliain 8 go Bliain 14 (An áit is fearr liom)

It is hard to believe that we are back here again and Covid restrictions are still in place.

The Feis is a highlight in our calendar celebrating our language and the re-instatement of the Irish language in Co. Derry. But obviously, even though we are coming out of the lockdown we still cannot bring such large numbers together. The Feis went well online last year, so we have decided to celebrate Feis Charn Tóchair through social media again this year.  

The aim of the Feis is to celebrate the Irish language and culture through poetry recitation, music, singing, writing and art. The day of the Feis is particularly special with hundreds of children and young people from all the Naíscoil, Gaelscoil, English medium primary schools and Secondary schools in the wider area taking part in the competitions and parents have the opportunity to see and hear their children speaking in Irish.

It will be a huge loss that this event will not go ahead, but as a measure to celebrate the Feis and promote some positivity during this time, we invite children and young people to send us pictures /video clips of their entries so that we can post them everyday on social media from 25th May to 8thJune

Send entries via WhatsApp  on 07752 707744 or email to  leonne.niloinsigh@ancarn.org with the Name, Class and School / Music School of the entrant.

(Nb – If you send a video or image of your child you are granting permission for the image or video to be uploaded on social media. )

Each entry will be awarded a medal. At the end of Feis medals will be sent to your child’s school and/or will be available to collect from Siopa An Carn.

 

A full list of poems is available from leonne.niloinsigh@ancarn.org.

From Friday 7th May recordings of the poems will be available to download from our YouTube Channel https://www.youtube.com/channel/UCcLztzG2va2c_QCBcrO5wng

with a range of poems for each age group to help you and your child with the pronunciation of the poems.


Please send via whats app to 07918146063 or email: leonne.niloinsigh@ancarn.org with the name & class/year of the entrant.

The Categories-
Poetry Recitation - Naíscoil to Secondary School
Music - choice of instrument - individual or music group
Singing - Naíscoil to Secondary School
Writing - poetry or short story (less than 500 words)
Art- Naíscoil (open choice)
Art - Rang 1 to Rang 7 (summer)
Art - Bliain 8 to Bliain 14 (the place I like best)

Le míle buíochas agus tabhair aire,

Leonne Ní Loinsigh

Oifigeach Forbartha Gaeilge

Coiste Forbartha Charn Tóchair

An Carn

132a Bóthar Thír Chiana,

Machaire Rátha,

Co. Dhoire

BT46 5NH

 
 
Feis 2021 (30th Apr 2021) Download